Trader's Guard
Bạn có thể cam kết những gì qua Trader's Guard
#
Cs
11 phút đọc
13/10/2022
386
0
0
icon-menu
1. Quản lý Cặp tiền
 • Cặp cho phép giao dịch: Là sản phẩm mà nhà giao dịch cho phép mình thực hiện giao dịch.
 • Cam kết có hiệu lực sau khi nhấp vào [Xác nhận] Điều khoản.

2. Quản lý thua lỗ

Quản lý thua lỗ giúp người dùng cam kết mức thua lỗ tối đa dựa trên số dư ban đầu (đầu ngày, đầu tuần, đầu tháng).

 • Thua lỗ theo ngày: là mức thua lỗ tối đa cho phép trong ngày được tính dựa trên max(số dư, tài sản) đầu ngày (0h theo giờ Server).
 • Thua lỗ theo tuần: là mức thua lỗ tối đa cho phép trong tuần được tính dựa trên max(số dư, tài sản) đầu tuần (0h ngày thứ 2 tới 23:59p theo giờ Server).
 • Thua lỗ theo tháng: là mức thua lỗ tối đa cho phép trong tháng được tính dựa trên max(số dư, tài sản) đầu tháng (0h ngày 1 theo giờ Server).
 • Thua lỗ (tài khoản): là mức thua lỗ tối đa cho phép của tài khoản được tính dựa trên max(số dư, tài sản) ban đầu.
 • Cam kết có hiệu lực sau khi nhấp vào [Xác nhận] Điều khoản.

VD:

Bạn mở mới thành công một Trader's Guard với Điều khoản: Thua lỗ tối đa theo ngày là 10%.

 • Ban đầu, số dư = tài sản = $1000 => Max = $1000
 • Bạn vào một lệnh, sau đó lệnh này có lời và bạn chốt lệnh, số dư tăng lên $1100.
 • Sau đó, bạn vào thêm một lệnh khác, mức tài sản (equity) của tài khoản giảm còn $900.
 • Mức thua lỗ sẽ được tính dựa trên số dư ban đầu là $1000.
 • Vậy ta có: (1000-900)/1000*100=10% => Chạm mức thua lỗ tối đa cam kết. Tài khoản chịu phạt.

Lưu ý:

 • Mức thua lỗ luôn được tính dựa trên max(số dư, tài sản) thời điểm ban đầu.
 • Số dư và tài sản sẽ được cập nhật lại đầu ngày, đầu tuần, đầu tháng.
 • Giờ server của FXCE là GMT + 2 (Mùa Đông - Xuân) và GMT + 3 (Mùa Hè - Thu).
3. Quản lý Tài sản

Cam kết lượng tài sản, hỗ trợ như một công cụ chốt lời hay cắt lỗ

 • Tài sản tối thiểu: Cho phép mức tài sản giảm xuống thấp nhất mà Nhà giao dịch cài đặt.
 • Tài sản tối đa: Cho phép mức tài sản tăng lên cao nhất mà Nhà giao dịch cài đặt.

4. Phiên giao dịch
 • Nhà giao dịch có thể chọn Ngày vào lệnh, Ngày giữ lệnh, Giờ vào lệnh, Giờ giữ lệnh cam kết theo Múi giờ tự chọn.
 • Cam kết có hiệu lực sau khi nhấp vào [Xác nhận] Điều khoản.

5. Sụt giảm Tài sản

Sụt giảm Tài sản ở đây là tỷ lệ mà tài sản của tài khoản sụt giảm sâu nhất, được tính từ đỉnh tài sản cho đến đáy tài sản trong một khoảng thời gian nhất định (theo ngày, theo tuần, theo tháng).

Khi cài đặt Chỉ số Sụt giảm ở mỗi khung thời gian là x% nghĩa là bạn muốn x là tỷ lệ mà trong thời gian đó tài sản của tài khoản sụt giảm sâu nhất.

 • Sụt giảm theo ngày: là mức Sụt giảm tối đa cho phép trong ngày được tính từ 0h tới 23:59p theo giờ Server.
 • Sụt giảm theo tuần: là mức Sụt giảm tối đa cho phép trong tuần được tính từ 0h ngày thứ 2 tới 23:59p ngày chủ nhật của tuần đó theo giờ Server.
 • Sụt giảm theo tháng: là mức Sụt giảm tối đa cho phép trong tuần được tính từ 0h ngày 1 tới 23:59p ngày cuối tháng của tháng đó theo giờ Server.
 • Sụt giảm (tài khoản): là mức Sụt giảm tối đa cho phép của tài khoản.
 • Cam kết có hiệu lực sau khi nhấp vào [Xác nhận] Điều khoản.

Lưu ý:

 • Đỉnh tài sản và đáy tài sản sẽ được cập nhật nếu có sự thay đổi trong ngày, trong tuần, trong tháng.
 • Đỉnh tài sản và đáy tài sản sẽ được cập nhật lại hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
 • Giờ server của FXCE là GMT + 2 (Mùa Đông - Xuân)  GMT + 3 (Mùa Hè - Thu).

VD: Cài đặt Hợp đồng có Điều khoản Sụt giảm Tài sản tối đa theo ngày

Vào lúc 17:00 ngày 01/07/2021 theo giờ Việt Nam (Tức 01:00pm theo giờ Server GMT+3). Tài khoản của bạn đang có một số lệnh và tài sản của tài khoản lúc này là $1000.

Bạn mở mới thành công một Trader's Guard với Điều khoản: Sụt giảm (Tài sản) theo ngày là 10%.

 • Cam kết này sẽ có hiệu lực ngay lập tức tới 03:59 sáng ngày 01/07/2021 theo giờ Việt Nam (Tức 11:59pm ngày 01/07/2021 theo giờ Server GMT+3) và được cập nhật vào những ngày tiếp theo.
 • Đỉnh tài sản ngay lúc cài đặt cam kết thành công chính là mức tài sản hiện tại: $1000.
 • Lúc 20:00 tài sản sụt giảm sâu nhất còn $990. Mức sụt giảm lúc này là (1000-990)/1000*100= 1%
 • Lúc 22:00 tài sản tăng lên cao nhất $1100. Đỉnh tài sản mới là $1100.
 • Lúc 02:00 tài sản sụt giảm sâu nhất còn $990. Mức sụt giảm lúc này là (1100-990)/1100*100=10%. Chạm mức sụt giảm tối đa cam kết. Tài khoản chịu phạt.
6. Sụt giảm Thả nổi

Sụt giảm Thả nổi là tỷ lệ sụt giảm tài khoản không tính khoản gồng lời

Ta có cách tính Sụt giảm Thả nổi ngắn gọn như sau:

Bước 1: Gọi giá trị Thả nổi là a với a= min(số dư, tài sản).

Bước 2: So sánh giá trị a cao nhất trước đó với a hiện tại: giá trị cao hơn chính là Thả nổi cao nhất tới hiện tại, gọi là b với b=max(a, a cao nhất trước đó).

Bước 3: Sau đó ta tính được phần trăm mức sụt giảm từ b tới mức a hiện tại. Đây chính là mức Sụt giảm Thả nổi thời điểm hiện tại.

Khi cài đặt Chỉ số Sụt giảm ở mỗi khung thời gian là x% nghĩa là bạn muốn x là tỷ lệ mà trong thời gian đó tài khoản sụt giảm sâu nhất.

 • Sụt giảm theo ngày: là mức Sụt giảm Thả nổi tối đa cho phép trong ngày được tính từ 0h tới 23:59p theo giờ Server.
 • Sụt giảm theo tuần: là mức Sụt giảm Thả nổi tối đa cho phép trong tuần được tính từ 0h ngày thứ 2 tới 23:59p ngày chủ nhật của tuần đó theo giờ Server.
 • Sụt giảm theo tháng: là mức Sụt giảm Thả nổi tối đa cho phép trong tuần được tính từ 0h ngày 1 tới 23:59p ngày cuối tháng của tháng đó theo giờ Server.
 • Sụt giảm (tài khoản): là mức Sụt giảm Thả nổi tối đa cho phép của tài khoản.
 • Cam kết có hiệu lực từ lúc cài đặt thành công Trader's Guard.

Lưu ý: a=min(balance, equity);  b=max(a, a cao nhất trước đó).

 • Mức b và mức a hiện tại sẽ được cập nhật nếu có sự thay đổi trong ngày, trong tuần, trong tháng.
 • Mức b và mức a hiện tại sẽ được cập nhật lại hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
 • Giờ server của FXCE là GMT + 2 (Mùa Đông - Xuân)  GMT + 3 (Mùa Hè - Thu).

VD: Cài đặt Hợp đồng có Điều khoản Sụt giảm Thả nổi tối đa theo ngày

Vào lúc 17:00 ngày 20/04/2021 theo giờ Việt Nam (Tức 01:00pm theo giờ Server GMT+3). Tài khoản của bạn đang có một số lệnh. Số dư và tài sản của tài khoản lúc này $1000.

Bạn mở mới thành công một Trader's Guard với Điều khoản: Sụt giảm (Thả nổi) theo ngày là 10%.

 • Cam kết này sẽ có hiệu lực ngay lập tức tới 03:59 sáng ngày 21/04/2021 theo giờ Việt Nam (Tức 11:59pm ngày 20/04/2021 theo giờ Server GMT+3) và được cập nhật vào những ngày tiếp theo.
 • Mức b ngay lúc cài đặt Hợp đồng thành công chính là $1000 (=min(1000, 1000)). Sụt giảm =0%.
 • Lúc 20:00 Số dư $1000; tài sản giảm còn $900. Mức a lúc này là $900 (=min(1000, 900). Mức b đó là $1000. Sụt giảm = (1000-900)/1000*100=10%. Chạm mức sụt giảm tối đa cam kết. Tài khoản chịu phạt.
7. Quản lý Tổng lệnh

Tổng lệnh là tổng số lệnh giao dịch tối đa mà nhà giao dịch cam kết trong khung thời gian nhất định (cùng một thời điểm, cùng một cặp, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng).

Số lượng lệnh là không giới hạn. Người dùng có thể điền số lượng tùy theo ý muốn của mình.

Nếu giao dịch vượt số lệnh tối đa đã cam kết, tài khoản của người dùng sẽ chịu phạt.

 • Lệnh cùng một thời điểm: tổng số lệnh đang mở, cam kết này có hiệu lực sau khi nhấp vào [Xác nhận] Điều khoản.
 • Lệnh cùng một cặp: tổng số lệnh đang mở cùng một cặp sản phẩm, cam kết này có hiệu lực sau khi nhấp vào [Xác nhận] Điều khoản.
 • Lệnh hàng ngày: tổng số lệnh cho phép được mở trong một ngày, được tính từ 0h tới 23:59p theo giờ Server (GMT+3).
 • Lệnh hàng tuần: tổng số lệnh cho phép được mở trong một tuần, được tính từ 0h ngày thứ 2 tới 23:59p ngày chủ nhật của tuần đó theo giờ Server (GMT+3).
 • Lệnh hàng tháng: tổng số lệnh cho phép được mở trong một tháng, được tính từ 0h ngày 1 tới 23:59p ngày cuối tháng của tháng đó theo giờ Server (GMT+3).

Lưu ý: Cam kết về tổng số lệnh được cộng dồn từ thời điểm đầu ngày, tuần, tháng mà không phải thời điểm hiện tại.

VD: 

 • Vào thứ 4, bạn mở mới một “Trader's Guard”, trong đó cam kết tổng lệnh tối đa hàng tuần là 5 lệnh.
 • Tuy nhiên vào ngày thứ 2 và thứ 3, tổng lệnh đang mở và đã hoàn tất của bạn là 3 lệnh. 
 • Sau khi xác nhận tạo cam kết, từ thời điểm này tới cuối tuần bạn chỉ có thể vào thêm còn lại 2 lệnh giao dịch.
8. Quản lý Khối lượng
 • Khối lượng tối thiểu trên một lệnh: Nhà giao dịch sẽ chịu phạt khi vào lệnh với khối lượng < khối lượng đã cài đặt
 • Khối lượng tối đa trên một lệnh: Nhà giao dịch sẽ chịu phạt khi vào lệnh với khối lượng > khối lượng đã cài đặt
9. Quản lý Lợi nhuận tài khoản
 • Rủi ro theo tài khoản: Tổng mức âm trạng thái tối đa (tính cả phí qua đêm) của tất cả các lệnh giao dịch dựa trên số dư hiện tại.
 • Lợi nhuận trên tài khoản: Tổng mức dương trạng thái (tính cả phí qua đêm) của tất cả các lệnh giao dịch dựa trên số dư hiện tại.
 • Nhà giao dịch sẽ chịu phạt khi các thông số tài khoản vượt quá thông số đã cài đặt

VD:

Ngày 01/07/2021: Số dư tài khoản là $1000. Bạn vào 2 lệnh, giữ lệnh qua đêm.

Ngày 02/07/2021:

 • Lệnh 1: Âm trạng thái là $50; Phí Swap là $5. Mức rủi ro lệnh 1: 55/1000*100=5.5%
 • Lệnh 2: Âm trạng thái là $20. Phí Swap là $0. Mức rủi ro lệnh 2: 20/1000*100=2%
 • Âm trạng thái tài khoản là $70; Tổng phí Swap là $5. Mức rủi ro tài khoản: 75/1000*100=7.5%

Lưu ý: Các thông số % luôn tính trên Số dư hiện tại của tài khoản.

10. Quản lý Lợi nhuận lệnh
 • Rủi ro theo từng lệnh: Tổng mức âm trạng thái tối đa (tính cả phí qua đêm) của từng lệnh giao dịch dựa trên số dư hiện tại.
 • Lợi nhuận theo từng lệnh: Tổng mức dương trạng thái (tính cả phí qua đêm) của từng lệnh giao dịch dựa trên số dư hiện tại.
 • Nhà giao dịch sẽ chịu phạt khi các thông số của một lệnh vượt quá thông số đã cài đặt

VD:

Ngày 01/07/2021: Số dư tài khoản là $1000. Bạn vào 2 lệnh, giữ lệnh qua đêm.

Ngày 02/07/2021:

  • Lệnh 1: Dương trạng thái là $50; Phí Swap là $5. Mức rủi ro lệnh 1: 45/1000*100=4.5%
  • Lệnh 2: Dương trạng thái là $20. Phí Swap là $0. Mức rủi ro lệnh 2: 20/1000*100=2%
  • Âm trạng thái tài khoản là $70; Tổng phí Swap là $5. Mức rủi ro tài khoản: 65/1000*100=6.5%

Lưu ý: Các thông số % luôn tính trên Số dư hiện tại của tài khoản.

ic-comment-blueBình luận
#